1,9 miljard euro uit Fonds Economische Structuurverster


Origineel persbericht.

Ministerie van Economische Zaken
Persbericht
19 september 2006

1,9 miljard euro uit Fonds Economische Structuurversterking

Op de Rijksbegroting voor 2007 is 1,9 miljard euro uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) beschikbaar voor nieuwe projecten. Voor projecten op het gebied van kennis en innovatie wordt in totaal 293 miljoen euro uitgetrokken, voor onderwijsprojecten is 520 miljoen euro gereserveerd. Voor de ruimtelijk economische investeringen komt 394 miljoen euro beschikbaar. Het resterende deel van de beschikbare middelen wordt de komende jaren ingezet voor versnelling van infrastructuurprojecten, onderhoud aan weg en spoor en waterveiligheid.

De projectvoorstellen voor het FES worden door de departementen ingebracht en getoetst door het Centraal Plan Bureau (CPB) en de innovatievoorstellen ook door de Commissie van Wijzen ICES/KIS (CvW) Het Kabinet sluit bij de toewijzing van de E 1,9 mld. nauw aan bij de beoordelingen van het CPB en de CvW. Op basis daarvan heeft het Kabinet besloten om voor de domeinen kennis/innovatie en onderwijs meer geld te bestemmen dan aanvankelijk was voorzien. Voor het ruimtelijk economisch domein wordt onder meer een versnelling voorgesteld van geplande infrastructurele uitgaven en uitgaven voor integrale gebiedsopgaven.

Kennis en innovatie
Op het gebied van Kennis en Innovatie komt geld beschikbaar voor het opzetten van een technologisch topinstituut dat onderzoek gaat doen naar het bereiden van drink- en proceswater, het zuiveren van afvalwater, de interactie tussen water en natuurlijke systemen en sensortechnologie voor water. Er is 35 miljoen euro beschikbaar, de helft daarvan wordt pas toegekend als over een jaar blijkt dat de organisatorische en inhoudelijke voortgang voldoende is.
Er komt 150 miljoen euro beschikbaar voor het Centre for Translational Molecular Medicine. Dit centrum moet (inter)nationaal een leidende rol gaan spelen in de ontwikkeling van molecular diagnostics en molecular imaging technologieën. Deze ontwikkelingen kunnen vroegtijdige diagnose en gepersonaliseerde behandeling van patiënten mogelijk maken. Ook van deze 150 miljoen euro bijdrage wordt de helft pas toegekend als het voorstel goed uit de startblokken is gekomen.

Onderwijs
Er komt 229,5 miljoen euro beschikbaar voor het project Beroepsonderwijs in bedrijf. Het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven worden met dit project beter op elkaar aangesloten. Het project bestaat uit leerwerktrajecten voor kwetsbare groepen werklozen (onder andere jongeren zonder startkwalificatie en werkzoekenden), een fonds voor samenwerkingsverbanden van bedrijven en scholen om innovatieve leerwerktrajecten te stimuleren en investeringen in randvoorwaarden voor leerwerk. Ook hier komt de helft van het geld pas beschikbaar als een evaluatie in 2008 positief blijkt.
Verder komt 20 miljoen euro beschikbaar voor het project Onderwijs & ondernemerschap. Dit project betreft het financieren van lokale projecten op het vlak van ondernemerschap en onderwijs en het oprichten van een aantal centres of entrepeneurship bij universiteiten en hogescholen naar Amerikaans voorbeeld.

Ruimtelijke economische investeringen
Voor de ruimtelijk economische investeringen komt 394 miljoen euro beschikbaar onder meer voor betere benutting van de hoofdwegen, Integrale gebiedsopgaven en luchtkwaliteit.

Er resteert dan nog 726,5 miljoen euro die beschikbaar is voor versnelling van infrastructuurprojecten, voor onder meer de Zuidas, onderhoud aan weg en spoor en waterveiligheid. Dit bedrag komt vanaf 2011 weer beschikbaar voor investeringen in innovatie, onderwijs en ruimtelijke economie.

Januari
Een aantal voorstellen krijgt in januari een nieuwe kans na aanpassingen aan de opmerkingen van CPB en CvW. Voor het kennis/innovatie-domein gaat het om BioMedical Materials, Kennis voor Klimaat en Genomics, voor het onderwijsdomein betreft het Brede Scholen PO en VO en voor het ruimtelijk economisch domein Luchtkwaliteit. De aangepaste voorstellen zullen opnieuw worden getoetst door het CPB en waar van toepassing de CvW (kennis en innovatie).
Het Fonds Economische Structuurversterking wordt gevoed door een vast percentage van de niet-belastingmiddelen uit aardgasbaten (42,0% in het jaar 2006, 40,9% in 2007 en latere jaren). Daarnaast ontvangt het FES opbrengsten uit structureel bespaarde rentelasten en wordt het fonds gevoed met opbrengsten van geveilde rechten, zoals frequenties. Sinds het begin van het FES (in 1994) is een totaalbedrag van ongeveer E 21,6 miljard euro uitgegeven.

De volledige tekst van de begroting 2007 van het FES is te vinden op www.prinsjesdag.ez.nl

Meer informatie:
Voor meer informatie zijn de gegevens van de persvoorlichters te vinden op www.ez.nl (actueel). Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Directie Communicatie: 070 [FOUT:.] 379 64 42


ANP Pers Support, de redactie van het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud.


 

You may also like...