Audiovalley: Jaarresultaten 2019: aanhoudende groei (+29,6%) en verbetering van de operationele rendabiliteit vóór afschrijvingen

AudioValley, een internationale specialist in digitale-audio-oplossingen voor de B2B-sector, (ISIN-code: BE0974334667 / mnemonische code: ALAVY) publiceert vandaag zijn jaarresultaten voor het boekjaar 2019 en zijn omzet en verwachtingen voor het eerste kwartaal, en geeft een stand van zaken van de situatie rond COVID-19.

Activiteit 2019: voortreffelijke groeidynamiek

Om de cijfers van de twee periodes perfect te kunnen vergelijken, worden ze voor 2019 en 2018 aangepast in toepassing van de IFRS 5-norm.  De groep publiceert naast de cijfers bij historische perimeter ook de financiële resultaten bij vergelijkbare perimeter, dus herwerkt voor effecten in de consolidatiekring door de verkoop van de afdeling Storever begin december 2019. In de herwerkte cijfers is de afdeling Storever bijgevolg niet langer opgenomen in de consolidatiekring voor de boekjaren 2018 en 2019. Ter informatie, de op 5 december 2019 verkochte afdeling Storever had in de 12 maanden van 2018 een omzet van € 7.666K gegenereerd en in de 11 maanden van 2019 een omzet van € 7.019K. Door deze transactie kan AudioValley zich nu concentreren op zijn 100% digitale audioactiviteiten, die een grotere groeidynamiek vertonen.

Zo stijgt de activiteit van de groep in het boekjaar 2019 met 29,6% tot € 22,0M bij vergelijkbare perimeter. Bij historische perimeter, dus inclusief de activiteiten van Storever over 11 maanden in 2019, behaalt de groep een totale omzet van € 29,0M, dat is een stijging met 17,8%.

Targetspot (88% van de omzet in 2019 bij vergelijkbare perimeter): groei van 42,6% in de tweede helft van het jaar

In het vierde kwartaal van 2019 is de groeidynamiek van Targetspot, een oplossing om luisteraars van digitale radio's en podcasts samen te brengen en te monetiseren, versterkt. Dankzij een stijging met 28,6% in het eerste halfjaar en met 39,9% in het derde kwartaal noteert de pijler een omzet van € 6.041K, dat is een groei van 44,7% tegenover het vierde kwartaal van 2018.

Die uitstekende jaarprestatie is onder meer te danken aan de sterk blijvende activiteit in de Verenigde Staten (+30,1% tot € 14.126K) en de snelle ontwikkeling van Targetspot in Europa (+55,8% tot € 5.144K). Op het Europese continent weerspiegelt de sterke groei het heel grote potentieel op de markt, die zich nog maar begint te ontwikkelen, en de succesvolle strategie van de groep, met onder meer de opening van vier commerciële vestigingen (Spanje, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk). Die posities hebben het potentieel in de loop van het jaar bevestigd. Zo werden grote contracten gesloten met grote Europese spelers in de digitale-audiosector (SoundCloud, Deezer enz.), al is het effect daarvan in het boekjaar 2019 nog beperkt.

Jamendo (12% van de omzet in 2019 bij vergelijkbare perimeter): herlancering is nog aan de gang

Jamendo, een platform voor het beheer en de commercialisering van rechten op muzieklicenties, boekt een jaaromzet van € 2.694K, een daling met 3,2%. Die ontwikkeling blijft achter bij de verwachtingen van de groep, maar in dat cijfer is nog steeds geen rekening gehouden met de resultaten van de maatregelen die in de loop van het jaar zijn genomen (nieuw statuut van onafhankelijke beheerentiteit, waardoor Jamendo zijn activiteitendomein op het vlak van beheer en monetisering van rechten kan uitbreiden, en de nieuwe CEO). In november heeft AudioValley alle minderheidsbelangen van de pijler (28,84% van het kapitaal) gekocht, waarmee het het vertrouwen van de groep in de verwachte opleving en het sterke groeipotentieel van de pijler bevestigt.

Resultaten 2019: goede prestaties in een context van sterke groei

Doel van aanzienlijke verbetering van de recurrente bedrijfswinst (vóór afschrijvingen) bereikt

Dankzij de sterke groei van de activiteiten van AudioValley (+29,6%), gecombineerd met de gecontroleerde stijging van de operationele kosten (+20,9%) kon de groep zijn operationele rendabiliteit aanzienlijk verbeteren. Over het boekjaar 2019 bedraagt het recurrente bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen € (548)K, een verbetering met € 1.125K tegenover het vorige boekjaar, voornamelijk dankzij de goede prestaties van Targetspot.

Deze cijfers lijden echter onder de boekhoudkundige toepassing van IFRS op de verkoop van de pijler Storever in december 2019, waarbij de resultaten over de eerste 11 maanden van het boekjaar op een aparte post 'Nettoresultaat van beëindigde bedrijfsactiviteiten' zijn geboekt.

Door de cijfers van Storever te boeken volgens de boekhoudkundige methodes die vóór de verkoop werden toegepast, kan immers worden benadrukt dat AudioValley het begin 2019 doel om de recurrente operationele rentabiliteit vóór afschrijvingen gevoelig te verbeteren, heeft bereikt. Indien rekening was gehouden met de 11 maanden activiteit van de pijler, had dat een recurrente bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen van € 1.283K opgeleverd, tegenover € 99K in 2018 (als we de activiteiten van Storever voor heel 2018 en voor 2019 op 11 maanden consolideren).

Targetspot als belangrijkste katalysator voor de verbeterde recurrente bedrijfswinst (vóór afschrijvingen)

Het recurrente bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen van de pijler Targetspot is met € 1,3M verbeterd en klokt 2019 bijna in evenwicht af op € (0,2)M.  Door de voortzetting van de onderhandelingen met de belangrijkste ondernemingen die rechten beheren, heeft de pijler in 2019 € 0,15M terugnemingen op voorzieningen op rechten geboekt en € 0,45M in 2018. Zonder terugnemingen op voorzieningen in 2018 en 2019 bedraagt de brutomarge van de pijler € 8M, dat is een stijging van de brutomarge van 39,6% in 2018 naar 41,7% in 2019.

De pijler Jamendo behoudt het evenwicht, ondanks de beperkte commerciële dynamiek

De pijler Jamendo behaalde een brutomarge van € 1.562K, of 58,0%. De pijler behaalt een positieve operationele rendabiliteit voor afschrijvingen van € 90K.

De progressieve verbetering van de operationele rendabiliteit in 2019 kwam er ondanks de zware investeringen die we hebben gedaan, conform de offensieve groeistrategie die de groep bij zijn beursgang had aangekondigd (opening van verschillende commerciële vestigingen in Europa en de uitbreiding van het personeelsbestand, exclusief Storever, van 83 werknemers in 2018 naar 101 in 2019, om de groei te ondersteunen).

Wegens de verkoop van de pijler Storever werd IFRS 5 toegepast en zijn de lasten en opbrengsten met betrekking tot de verkochte activiteit op het resultaat van de verkochte activiteiten geboekt. Om goed te kunnen vergelijken, werd het boekjaar 2018 op dezelfde manier herwerkt, door de pijler Storever in het nettoresultaat apart onder te brengen bij de stopgezette activiteiten.

Voor het boekjaar 2019 behaalt de groep een recurrent bedrijfsresultaat van € (4.732)K, een verbetering van € 325K na verrekening van de waardeverminderingen en afschrijvingen, grotendeels niet-cash[1], voor een bedrag van € 4.184K, volgens deze uitsplitsing:

€ 2.721K voor de lineaire afschrijvingskosten op 10 jaar van de technologische activa die werden geboekt in het kader van de price purchase allocation die werd doorgevoerd na de overname van de pijler Targetspot, namelijk de Shoutcast-streamingsoftware en het Targetspot-platform;

€ 475K aan materiële afschrijvingen geboekt krachtens de eerste toepassing van IFRS 16; en

€ 988K aan afschrijvingen van andere activa, een stijging van € 230K als gevolg van de doorgevoerde interne ontwikkelingen.

Na de verkoop van Storever heeft AudioValley een meerwaarde van € 7.091K geboekt. In overeenstemming met de IFRS 5-norm werden de kosten en baten in verband met Storever op het resultaat van de verkochte activiteiten geboekt.

In 2019 klokt het financiële resultaat positief af op € 2.276K, tegenover een verlies van € (1.328)K in 2018. Het omvat onder meer € 4.400K meerwaarde door de korting op de schuld aan Vivendi, € 1.334K kosten berekend door deactualisering (niet-kaskosten) in verband met het verkoperskrediet dat Vivendi heeft toegekend bij de overname van Targetspot en rentekosten ten belope van € 578K, waarvan € 84K gekoppeld aan de eerste toepassing van IFRS 16.

Het resultaat van de activiteiten bedroeg in 2019 € 4.331K, tegenover een verlies van € (6.051)K in 2018.

Globaal boekt de groep een positief nettoresultaat van € 4.781K, tegenover een verlies van € (5.318)K in het vorige boekjaar.

Evolutie van de financiële toestand

Op 31 december 2019 bedroeg het eigen vermogen € 14.374K, tegenover € 11.148K eind december 2018.

De kaspositie bij afsluiting bedraagt € 1.866M, tegenover € 1.018K eind 2018, met een financiële schuld van € 18,2M (een daling met € 5,3M).

In december 2019 heeft AudioValley de grootste vervallen schijf van de schuld aan Vivendi betaald, voor een bedrag van € 13M, in het kader van de vervroegde terugbetaling van het verkoperskrediet dat werd toegekend toen het een meerderheidsbelang nam in de pijler Radionomy/Targetspot. Die schuld bedroeg nominaal € 24,6M per 30 juni 2019 en werd gespreid over een aantal jaarlijkse betalingen, die zouden lopen tot en met 2025.

In maart 2020 kreeg AudioValley uitstel tot 30 september 2020 (in plaats van 31 maart 2020) voor de betaling van de laatste schijf aan Vivendi ten belope van € 3M.

Door die overeenkomst zou AudioValley bij de betaling van het saldo vóór eind september nog altijd de oorspronkelijk geplande korting (maximale korting van 35%, goed voor € 8,6K) kunnen genieten.

Om de onderneming de mogelijkheid te bieden de laatste schijf aan Vivendi te betalen en haar activiteiten verder te ontwikkelen ondanks de impact van COVID-19, heeft ze een bijkomende financiering van ongeveer € 6,5M nodig. In die context werkt de groep samen met zijn adviseurs aan een financiële transactie die op dit moment nog niet volledig is uitgewerkt en die naargelang de marktsituatie de vorm zou kunnen aannemen van een onderhandse plaatsing, een openbaar aanbod, een beroep op de kredietmarkten of een combinatie van die drie opties. Op basis van de stand van de voorbereidende werkzaamheden acht de directie het nodig om bijkomende fondsen op te halen om de continuïteit van de activiteiten te garanderen en alle kansen op slagen te geven. Daarnaast wil AudioValley zich blijven inspannen om het bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en waardeverminderingen te verbeteren en de behoefte aan werkkapitaal te beperken om de nettocashflow uit de bedrijfsactiviteiten te optimaliseren.

Gebeurtenissen na afsluiting: Stand van zaken COVID-19

Ondanks de sterke groeidynamiek in januari en februari 2020 heeft de groep AudioValley gemerkt dat de eerste quarantainemaatregelen als gevolg van de COVID-19-crisis gevolgen heeft gehad voor zijn activiteiten. Zo zagen we dat de omzet vanaf maart sterk is gedaald door de sterke vermindering, of het uitstel, van de reclamebudgetten bij adverteerders in digitale audio.

Die daling zien we in de evolutie van de activiteiten in het eerste kwartaal van 2020, waarin de Groep een omzet van € 4,6M heeft geboekt, wat bij constante perimeter stabiel is in vergelijking met het eerste kwartaal van 2019. De activiteiten van Targetspot zijn in het eerste kwartaal met +2,3% gestegen naar € 4.027K, ondanks de eerste gevolgen van de crisis in maart. Die tendens danken we voornamelijk aan de uitstekende prestaties van de pijler in Europa, waar de activiteiten in het eerste kwartaal met 60,6% zijn toegenomen. De regio vertegenwoordigt nu 35% van de omzet van Targetspot (tegenover 22% in het eerste kwartaal van 2019). In Noord-Amerika, waar de impact van COVID-19 vanaf maart voelbaar was, boekte Targetspot een omzet van € 2.633K, een daling met 14,2%. De pijler Jamendo, die in maart ook midscheeps werd getroffen, boekte een omzet van € 652K, een daling met 11,4% over het eerste kwartaal van 2020.  

In het tweede kwartaal zien we nu dat de omzet zo'n 35 à 40% lager zal uitvallen dan in het tweede kwartaal van 2019, door de sterke daling of het uitstel van de reclamebudgetten bij adverteerders in digitale audio. Door de geleidelijke opheffing van de quarantainemaatregelen zou de activiteit de komende weken geleidelijk weer moeten aantrekken.

In het licht van die situatie heeft de groep maatregelen getroffen om de gezondheid van zijn werknemers te beschermen en tegelijkertijd de continuïteit van zijn activiteiten te verzekeren (zie voor meer details ons persbericht van 7 april). Dankzij dat continuïteitsplan kon de groep:

de verspreiding van alle campagnes garanderen;

zijn R&D-stappenplan handhaven, met de lancering van Passport Explore, het geavanceerdste platform voor de optimalisering en het beheer van digitale audiocampagnes op de markt (zie persbericht van 23 april); en

zijn commerciële acties voortzetten om de periode na de crisis voor te bereiden. Zo kon Targetspot een partnership sluiten met Sonos voor de exclusieve wereldwijde monetisering van zijn radiostreamingdiensten (zie persbericht van 29 april 2020) en een tweejarig contract met TuneIn voor de exclusieve monetisering van de audioreclame op het streamingplatform in vijf landen in Europa (zie persbericht van 6 mei 2020).

In die context heeft de groep ook een streng beleid van toezicht op zijn kostenstructuur ingesteld om de gevolgen voor zijn operationele rendabiliteit en de cash burn te beperken. De maatregelen hebben voornamelijk betrekking op beperking van de personeelskosten, die bijna 75 % van de vaste kosten van de Group uitmaken. Zo zijn er werktijdverkortingsregelingen ingesteld in alle gebieden waar de Group actief is. Deze maatregelen in combinatie met een verlaging van de marketing- en transportkosten hebben reeds geleid tot een verlaging van de uitgaven met ongeveer 50 %. Dankzij al die maatregelen is het effect van de verminderde activiteit op de rendabiliteit en de cash burn momenteel gering.

Het vertrouwen in de weerbaarheid wordt bevestigd

AudioValley richt zich nu voornamelijk op 100% digitale audioactiviteiten en kan boven op een sterke positionering, waarbij het technologie combineert met een internationale commerciële dekking in een structureel sterke markt. De grote commerciële successen die de afgelopen weken zijn bekendgemaakt en de stijging van het aantal adverteerders in de portefeuille (meer dan 200) tonen aan dat reclamecampagnes aan het verschuiven zijn van traditionele FM-radio naar digitale audiomedia (smartphoneapps, intelligente stemgestuurde assistenten, podcasts, videospelletjes enz.), waardoor doelgroepen gerichter kunnen worden bereikt. Met de komst van nieuwe spelers zoals SONOS, dat wereldwijd meer dan 10 miljoen gezinnen bereikt, zullen adverteerders naar verwachting meer naar dergelijke reclamecampagnes gaan grijpen, omdat ze op die manier een unieke toegang krijgen tot de luisteraars die ze willen bereiken.

De groep bevestigt bijgevolg dat hij er alle vertrouwen in heeft om deze crisis veilig door te komen en vanaf het eind van het boekjaar 2020 snel weer aan te knopen met de groei.

VOLGENDE AFSPRAAK

Halfjaarlijkse omzet 2020 Maandag 27 juli 2020 nabeursYou may also like...