Belangrijke toezeggingen voor stroomcontracten Consortium
DEN HAAG, 17 OKTOBER 2006 - Het consortium van energie-intensieve bedrijven dat de mogelijkheid van elektriciteitscontracten tegen een internationaal concurrerende prijs onderzoekt, vindt de bereidheid van de Rijksoverheid tot ondersteuning een belangrijke toezegging.

- Voor een overgangsperiode is de overheid bereid om de deelnemende bedrijven van het consortium te faciliteren bij een op te zetten garantiefonds.
- De overheid biedt het consortium ook aan om te faciliteren bij een stroomcontract voor levering uit Duitsland.
- Met betrekking tot de gevraagde zekerheid ten aanzien van het CO2 emissiebeleid na 2012 is de Nederlandse overheid bereid tot een inspanningsverplichting om middels aanpassing van de EU richtlijn een equivalent van 80% van de emissierechten voor de nieuw te bouwen kolencentrale voor een periode van 10 jaar te verstrekken.

Er is echter nog een aantal belangrijke punten dat moeten worden uitgewerkt. Ook moet verder worden onderhandeld met elektriciteitsleveranciers. Het Consortium zal daarom in de komende periode bezien hoe het overheidsbeleid zich concretiseert en ingepast kan worden in de contractsonderhandelingen met leveranciers. Dit biedt het Consortium tevens de mogelijkheid om samen met het kabinet de noodzakelijke vervolgstappen in gang te zetten.

Het Consortium onderzoekt de mogelijkheid om leveringscontracten voor elektriciteit te sluiten tegen een internationaal concurrerende prijs met een looptijd van twintig jaar. Onder leiding van voormalig Corus-bestuursvoorzitter Fokko van Duyne is gewerkt aan een oplossing voor bedrijven die ernstig worden bedreigd in hun concurrentiepositie door de relatief hoge elektriciteitskosten in vergelijking met concurrenten. Al langere tijd valt deze internationale vergelijking in ernstige mate uit in het nadeel van de Nederlandse industrie. Gegeven het feit dat al deze bedrijven op internationale markten opereren, is het voor hen een voortdurende zorg dat zij kunnen beschikken over elektriciteit tegen een internationaal concurrerende prijs. Zij vormen een belangrijk deel van de in Nederland gevestigde industrie en zijn als zodanig van groot belang voor de de economie en de buitenlandse handel.

Om aan deze situatie het hoofd te bieden vormden negen bedrijven in oktober 2005 een consortium. Het betreft Pechiney Nederland NV, Akzo Nobel Energy BV, Aluminium Delfzijl BV, Corus Staal BV, Dow Benelux BV, Koninklijke DSM NV, SABIC Petrochemicals BV, Kollo Silicon Carbide BV en Zinifex Budel BV. Deze bedrijven onderscheiden zich door de grote omvang en regelmaat van hun elektriciteitsafname in de vorm van zogeheten base-load-contracten, en de wijze waarop zij op het hoogspanningsnet zijn aangesloten.

De overheid heeft nu aangegeven invulling te geven aan flankerend beleid. Dit vormt mede de basis om de uitwerking van de contracten ter hand te nemen.

Voor nadere informatie namens het Consortium:
G. Valkering 0251 496255 


You may also like...