Corporaties dubbele investeringen; minder rendement


Dit is een origineel persbericht.

EMBARGO TOT 8 MEI 2007 14.00 UUR

Corporaties dubbele investeringen; minder rendement

Hilversum, 8 mei 2007 - De woningcorporaties die deelnemen aan de Aedex/IPD Corporatie Vastgoedindex haalden in 2006 een totaal rendement van 6,1%. Dat is een wezenlijke achteruitgang ten opzichte van het over het voorgaande jaar gemeten resultaat (2005: 8,6%). Daarnaast verdubbelden de netto-investeringen ruimschoots ten opzichte van een jaar eerder tot EUR 566 miljoen. Corporaties geven meer uit aan onderhoud per woning en de kosten van hun bedrijfsvoering stegen licht. De woningcorporaties die aan de Aedex/IPD Corporatie Vastgoedindex 2006 deelnamen lieten in 2006 in totaal ruim EUR 743 miljoen aan de betaalbaarheid van het wonen en de leefbaarheid van buurten en wijken ten goede komen. Dit bleek vandaag in Apeldoorn bij de bekendmaking van de resultaten van de Aedex/IPD Corporatie Vastgoedindex voor het jaar 2006.

Waardegroei
Uit de Aedex/IPD Index 2006 blijkt dat de woningcorporaties een totaal rendement haalden van 6,1%. Dit is een wezenlijke achteruitgang ten opzichte van het voorgaande jaar (2005: 8,6%). De achteruitgang is grotendeels toe te rekenen aan de over 2006 afgenomen waardegroei: 3,6% (2005: 5,9%). Berekeningen wijzen uit dat de afgenomen waardegroei voort vloeit uit de wijziging van het huurbeleid dat de Rijksoverheid zich de komende jaren voorneemt. Het gevolg hiervan is een verlies van marktwaarde in verhuurde staat van ruim 2,5%. Dit komt voor de Aedex/IPD corporaties neer op een marktwaardeverlies van EUR 1,9 miljard.

Investeringen
De corporaties die deelnemen aan de Aedex/IPD Corporatie Vastgoedindex verdubbelden in 2006 hun netto-investeringen ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2006 bedroegen de netto investeringen EUR 566 miljoen. Dit komt neer op 0,8% van het totaal door de deelnemers in hun woningportefeuilles geïnvesteerde vermogen (2005: 0,3%).

In totaal zetten de Aedex/IPD woningcorporaties 3,8% van het door hen geïnvesteerde vermogen om voor de verandering en vernieuwing van buurten en wijken. Het totale volume aan investeringen en desinvesteringen van de deelnemende corporaties komt overeen met een bedrag van EUR 2,8 miljard.

Direct Rendement
Het rendement dat voortvloeit uit de dagelijkse bedrijfsvoering, het directe rendement, bedroeg in 2006 2,5% (2005: 2,6%). Het directe rendement vertoont over meerdere jaren gezien een gestage daling omdat de waarde van de vastgoedportefeuilles sterker steeg dan de groei van de netto inkomsten uit de dagelijkse bedrijfsvoering. Hoewel de bruto inkomsten in 2006 met 3,5% sterker stegen dan in het jaar ervoor (2005: 2,2%), bleef de ontwikkeling van de netto inkomsten als gevolg van de stijging van de exploitatiekosten daarbij achter.

Efficiëntie
De Aedex/IPD Index meet de efficiëntie van de operationele bedrijfsvoering van de deelnemende corporaties in de 'exploitatiekosten/bruto inkomsten ratio'. Deze ratio bedroeg in 2006 op het totaal van de woningportefeuilles van alle deelnemers aan de Aedex/IPD Index 49,0%. De stijging ten opzichte van 2005 is grotendeels toe te rekenen aan een groei van de uitgaven aan het onderhoud van de woningen in exploitatie tot 28,7% (2005: 27,4%). Dit betekent dat de Aedex/IPD corporaties van iedere Euro huurinkomsten in 2006 gemiddeld 28,7 Eurocent aan onderhoud van hun woningen hebben uitgegeven. Dit komt in totaal neer op een totaalbedrag van EUR 978 miljoen. Na de in 2005 gemeten daling, stegen de kosten voor beheer en verhuur in 2006 weer licht tot 13,0% (2005: 12,1%).

Maatschappelijk dividend
De Aedex/IPD Corporatie Vastgoedindex geeft inzicht in het effect van beslissingen om een huur te vragen die lager is dan de markthuur. Daarnaast meet het de invloed van uitgaven voor het beheer van de leefomgeving op het vastgoedrendement. De index deelt daartoe de portefeuilles van de deelnemers onder in een zogeheten primair maatschappelijke en een niet-primair maatschappelijke portefeuille.
De corporaties kiezen er bewust voor om bij de primair maatschappelijke portefeuille de huren laag te houden en extra kosten te maken voor het beheer van de leefomgeving. Zij kiezen er daarmee voor om niet het maximale vastgoedrendement te behalen dat ze gezien hun portefeuille zouden kunnen halen. Het percentage van het mogelijk te behalen rendement dat door deze keuze direct aan de samenleving ten goede komt, is het 'maatschappelijk dividend'. Het maatschappelijk dividend bedroeg in 2006 1,7%. Dit betekent dat de corporaties die aan de Aedex/IPD Corporatie Vastgoedindex 2006 deelnamen, met in totaal ruim EUR 743 miljoen aan de betaalbaarheid van het wonen en de leefbaarheid van buurten en wijken ten goede lieten komen.


Transformatie Index
Aedex en IPD presenteerden dit jaar voor de derde keer de Aedex/IPD Transformatie Index. De Index laat de omzet zien die corporaties realiseerden in het vernieuwen en verbeteren van hun woningportefeuilles. Deze omzet bestaat uit het totaal van desinvesterings- (verkoop en sloop) en investeringsactiviteiten (aankoop en bouw van woningen). Woningcorporaties gebruiken de inkomsten uit verkoop om opnieuw te investeren. De deelnemers aan de Aedex/IPD Index maakten in 2006 door de verkoop van woningen EUR 1,1 miljard vrij om opnieuw te investeren.
De bijgaande rangorde van deelnemers geeft weer welke deelnemer in verhouding tot de waarde van zijn totale woningportefeuille het meest omzette in vernieuwing en verbetering. Dit is nadrukkelijk geen waardeoordeel. Lokale markt en de structuur van de woningportefeuille zijn van grote invloed op de noodzaak en de mogelijkheden om de portefeuille aan te passen. Een relatief jonge portefeuille noodzaakt nu eenmaal niet tot investeren. Ook aan de verhouding desinvesteren - investeren kan geen waardeoordeel worden verbonden. Vaak moeten corporaties in stedelijke vernieuwing eerst verkopen en slopen voor investeren weer mogelijk is.

Noot voor de redactie
De gepubliceerde Aedex/IPD Corporatie Vastgoedindex 2006 bestaat uit informatie van ruim 10400 vastgoedcomplexen, verspreid over heel Nederland, met een gezamenlijke marktwaarde in verhuurde staat van EUR 72,6 miljard (per ultimo 2006). De Index omvat, voor zover vandaag gepubliceerd, circa 752.000 woningen, 32% van het totale corporatiebezit. Naast woningen exploiteren woningcorporaties ook Maatschappelijk Vastgoed en Bedrijfsmatig Onroerend Goed. De hiermee gemoeide investeringen omvatten naar schatting gemiddeld ruim 5% van wat corporaties in woningen hebben geïnvesteerd. Aedex werkt op dit moment aan uitbreiding van de door haar verzorgde benchmarks tot deze categorieën van vastgoed.

In mei 2008 maakt Aedex de resultaten van de Aedex/IPD Corporatie Vastgoedindex Woningen, Maatschappelijk Vastgoed en BOG 2007 bekend.

Nadere informatie over de Aedex/IPD Corporatie Vastgoedindex vindt u op de website www.aedex.nl of krijgt u van de directeur van Stichting Corporatie Vastgoedindex, Aedex, Mr A.L.M. Vlak - T: 035-5238847 - F: 035-5238291 -
E: [email protected]

Aanvullende informatie


Woningcorporaties zijn naast beheerders ook maatschappelijk gedreven investeerders in (woning)vastgoed. Zij moeten op investeringen in woningen rendement behalen om ook in de toekomst te kunnen blijven investeren in nieuwbouw en de vernieuwing van bestaande buurten en wijken. Zicht op de ontwikkeling van het rendement is dus onontbeerlijk om de eigen prestaties te kunnen beoordelen. De Aedex/IPD Corporatie Vastgoedindex biedt de deelnemende corporaties dit inzicht in het eigen presteren. Daarnaast kunnen zij de eigen prestaties vergelijken met die van andere corporaties en vastgoedondernemingen.

De informatie van de Aedex/IPD Corporatie Vastgoedindex betreft uitsluitend gerealiseerde en gemeten ontwikkelingen. Dit geldt zowel de kasstroom-rendementen als het rendement uit waardeontwikkeling. De Stichting Corporatie Vastgoedindex heeft een exclusief samenwerkingsverband met de Investment Property Databank Ltd. te Londen. De wijze waarop Aedex en IPD samenwerken, is geheel 'IPD-compatible'. Dit betekent dat de Aedex/IPD Corporatie Vastgoedindex in basis vergelijkbaar is met alle andere door IPD gefaciliteerde vastgoedindexen.

De Stichting Corporatie Vastgoedindex, Aedex is verantwoordelijk voor de Aedex/IPD Corporatie Vastgoedindex, de jaarlijkse prestatiemeting van de Nederlandse woningcorporaties. Zij doet dit onafhankelijk van de overheid, financiers, maatschappelijke belanghouders, collectieve belangenorganisaties en accountants- en consultancyfirma's. In de Aedex/IPD Corporatie Vastgoedindex is de informatie van 1/3 van alle in Nederland door woningcorporaties gedane investeringen opgenomen. Daarmee geeft de Aedex/IPD Index een representatief beeld van de ontwikkelingen op dat deel van de vastgoedinvesterings- en woonconsumentenmarkten waarop de Nederlandse woningcorporaties actief zijn.

In mei 2008 maakt Aedex de resultaten van de Aedex/IPD Corporatie Vastgoedindex-Woningen, Maatschappelijk Vastgoed en BOG met betrekking tot 2007 bekend.

Transformatie Index 2006(1)
Alle objecten - als % van de kapitaalswaarde (eind 2006)

(1) Exclusief (des)investeringen in BOG en maatschappelijk vastgoed

Rangorde van de deelnemers

Nr. Deelnemer Transformatie omzet als % van
- de marktwaarde einde 2006
1 Woningstichting Leusden, Leusden 0.73%
2 Singelveste, Breda 1.43%
3 Woningbouwvereniging EMM, Zandvoort 1.54%
4 Com.wonen, Rotterdam 1.58%
5 Portaal, Baarn 1.68%
6 Woonmaatschappij Maasland, Ravenstein 1.68%
7 Nieuw Wonen Friesland, Leeuwarden 2.25%
8 Woonmaatschappij, Hoofddorp 2.28%
9 Cires, Oosterhout 2.34%
10 De Woningstichting, Wageningen 2.41%
11 WonenBreburg, Tilburg 2.50%
12 Rentré Wonen, Deventer 2.58%
13 Vivare, Arnhem 2.70%
14 Mitros, Utrecht 2.79%
15 Nijestee, Groningen 2.89%
16 Woonzorg Nederland, Amstelveen 3.00%
17 Wonen Limburg, Roermond 3.34%
18 Talis Woondiensten, Nijmegen 3.34%
19 Accolade Groep, Heerenveen 3.38%
20 In, Groningen 3.40%
21 Aramis, Roosendaal 3.55%
22 Woongoed Middelburg, Middelburg 3.67%
23 Volksbelang, Raamsdonksveer 3.74%
24 Servatius Woningstichting, Maastricht 3.87%
25 De Alliantie, Huizen 3.89%
26 Wonen West Brabant, Bergen op Zoom 4.07%
27 Staedion, Den Haag 4.08%
28 Woonbedrijf Ieder1, Deventer 4.10%
29 Wooncom, Emmen 4.16%
30 Dudok Wonen, Hilversum 4.26%
31 Casade Woondiensten, Waalwijk 4.29%
32 Woonbron, Rotterdam 4.46%
33 Bergopwaarts, Helmond 4.89%
34 SWL, Losser 5.19%
35 Ymere, Amsterdam 5.32%
36 Domijn, Enschede 5.75%
37 Acantus Groep, Veendam 5.82%
38 Pré Wonen, Haarlem 5.88%
39 Het Oosten, Amsterdam 6.14%
40 Far West, Amsterdam 6.18%
41 De Woonplaats, Enschede 6.38%
42 Woonmaatschappij WBO, Oldenzaal 6.44%
43 Oosterpoort Wooncombinatie, Groesbeek 7.10%
44 Woonstichting De Key, Amsterdam 7.62%
45 St. Joseph, Hengelo 7.73%
46 Trudo, Eindhoven 11.29%
47 Lucht en Licht, Haaksbergen 12.27%
48 SGBB, Hoofddorp 14.25%

ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.
 

You may also like...