kabinet bereidt zich voor op mondiale digitale toekomst


Origineel persbericht.

Ministerie van Economische Zaken
Persbericht
22 augustus 2006

Kabinet bereidt zich voor op mondiale digitale toekomst

Nederland bekleedt een toppositie op het terrein van de elektronische communicatie. Om deze mondiale positie te behouden en te versterken heeft het kabinet, op voorstel van minister Wijn van Economische Zaken en minister Nicolaï van BestuurlijkeVernieuwing en Koninkrijkrelaties ingestemd met het Beleidskader Elektronische Communicatie (BEC); Nederland in Verbinding.

Elektronische communicatie mogelijkheden en regelgeving ontwikkelen zich razendsnel. De domeinen van telecommunicatie, internet en omroep vloeien in elkaar over. Concurrentie neemt toe op alle fronten. Nieuwe diensten ontstaan, en ook nieuwe markten. Telefoonaanbieders gaan omroep distribueren en kranten ontplooien omroepactiviteiten. Mensen creëren en distribueren hun eigen content op internet. Bestaande diensten worden aangeboden over andere infrastructuren (telefoon over de kabel) of worden mobiel. Media worden klantgerichter en interactiever. Communicatiediensten worden aangeboden in een veelheid van combinaties, bundels en arrangementen. Internationalisering speelt bij dat alles een belangrijke rol. Dit alles biedt nieuwe mogelijkheden, maar ook nieuwe vraagstukken en onzekerheden.

Met het BEC anticipeert het kabinet op een Europese en mondiale digitale toekomst. In het BEC worden de belangrijkste uitdagingen benoemd en worden zes accenten gekozen die richting geven aan het toekomstig beleid.

1. De sociale dimensie en positie van de consument. De overheid gaat zich nog meer inzetten om jong en oud voldoende te equiperen met ICT-vaardigheden, zodat iedereen kan profiteren van de gemakken van de informatiemaatschappij. Eind 2006 komt het kabinet met een visie hierover.
2. Transitie naar volledige concurrentie. Er is een tendens naar steeds meer concurrentie tussen infrastructuren, dienstenaanbieders en contentleveranciers. Er ontstaan nieuwe markten. Het kabinet wil de huidige reguleringskaders aanpassen om adequater in te spelen op de dynamische technologische -en marktontwikkelingen. Zo wordt gekeken of op termijn een verschuiving van ex-ante toezicht naar ex-post toezicht mogelijk is.
3. Ruimte voor convergentie. Het kabinet wil de schaarste aan infra-capaciteit opheffen, zodat ruimte ontstaat voor de ontwikkeling van nieuwe diensten. Onderdeel daarvan is de flexibilisering van het gebruik van frequenties, het stimuleren van interoperabiliteit voor digitale tv-diensten en het vereenvoudigen en dereguleren van het vergunningenstelsel voor nummers en frequenties.
4. ICT als innovatie-as. Er zal een gerichter beleid gevoerd worden om ICT-innovaties te versnellen en op te schalen en om meer productiviteitsgroei te realiseren door de inzet van ICT in het MKB
5. Intensivering van het veiligheidsbeleid. Nederland wordt maatschappelijk en economisch steeds afhankelijker van elektronische communicatie. Dat vraagt om extra beleid voor het vergroten van veiligheid en vertrouwen. Dat zal worden gericht op professionalisering, internationalisering en op het vergroten van opsporingskansen.
6. Relatie milieu en elektronische communicatie. Er komt een verkenning naar de mogelijkheden om met behulp van elektronische communicatie milieuvraagstukken aan te pakken. Daarnaast wordt de maatschappelijke discussie rond antennes in goede banen geleid door meer overleg met lokale besturen, de inrichting van een kennisplatform en intensivering van de publieksvoorlichting.

Bij de uitwerking van het BEC zoekt het kabinet actief naar samenwerking met zijn omgeving, zowel publiek als privaat. De acties uit BEC worden eind 2006 uitgewerkt in de update van de Rijksbrede ICT agenda.

Meer informatie
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Postbus 51, telefoon 0800 - 6463951, e-mail: [email protected]
Voor journalisten: Judith Thompson-Sepmeijer, persvoorlichter, telefoon
(070) 379 6174, e-mail: [email protected]ANP Pers Support, de redactie van het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud.


 


You may also like...