Nieuwe energiesituatie vergt andere kijk op splitsen …..


Dit is een origineel persbericht.

DIT IS EEN LME-PERSBERICHT (Landelijk Medezeggenschapsplatform
Energiedistributiebedrijven)
--------------------------------------------------------------


Waardering voor open houding van Minister J.Wijn

Vakcentrales FNV, CNV en MHP: nieuwe energiesituatie vergt andere kijk op het splitsen van de energiebedrijven

Eerst nadenken over duurzame energievoorziening, behoud van Nederlandse bedrijven en werkgelegenheid

Arnhem, 9 november - De 3 grote Vakcentrales en het LME, de vereniging van ondernemingsraden van de Nederlandse energiebedrijven, hebben er in een gezamenlijke brief bij de Eerste Kamer op aangedrongen nog eens met een frisse blik te kijken naar het wetsvoorstel tot splitsing van de energiebedrijven. De Senaat heeft behandeling van het wetsvoorstel tot splitsing voor 13 en 14 november op de agenda staan. Maar ook in de Eerste Kamer gaan steeds meer stemmen op de behandeling wel te starten, maar nog niet af te maken. PvdA, Christen Unie, SGP en Groen Links, zitten op deze lijn. Dat uitstel moet ruimte scheppen voor een grondiger studie op de totale energieproblematiek, innovatie en het behoud van Nederlandse bedrijven.

De Vakcentrales en het LME hebben hun hoop ook gevestigd op minister J.Wijn, die L-J.Brinkhorst is opgevolgd als minister van Economische Zaken. Wijn heeft in stukken aan de Eerste Kamer en in een overleg met het LME op 9 oktober aangegeven in het energiedossier een meer open houding te willen aannemen dan zijn voorganger. De Vakcentrales waarderen dat.

De Vakcentrales willen dat Eneco, Essent, NUON en Delta krachtig genoeg blijven om miljardeninvesteringen te doen in duurzame energie, wat nieuwe banen oplevert. Daarnaast kunnen deze ondernemingen zich nog tot sterke Europese spelers ontwikkelen. Na splitsing onder de huidige omstandigheden niet meer.


Splitsing zou er toe leiden dat alleen nog de netwerken in handen van provincies blijven, maar de commerciële poten van de energiebedrijven - en dus de Nederlandse klanten - zouden binnen de kortste keren worden overgenomen door grote buitenlandse energiebedrijven als E-on of RWE (Duitsland), Suez of EdF (Frankrijk) of Centrica (Engeland), waarvan een aantal al dochterbedrijven in Nederland heeft.

Zelfs het Deense Dong heeft zich deze zomer als koper gemeld voor electriciteits-bedrijven in het oosten van het land (Hoogeveen, Meppel en Staphorst), maar verloor de strijd van het Belgische Electrabel, dat weer onderdeel van het Franse Suez is. Dong heeft Intergas in wel Oosterhout al gekocht. Dus half Europa zit op het vinkentouw om zijn slag te slaan bij een nieuwe uitverkoop van Nederlandse bedrijven die na splitsing mogelijk wordt.

Ander klimaat ontstaan
----------------------
Namens de werknemers wijzen mevr. A. Jongerius (FNV), R. Paas (CNV) en A. Verhoeven (MHP) nu op een aantal nieuwe aspecten die de Tweede Kamer onmogelijk in haar afweging heeft kunnen betrekken toen zij uiteindelijk besloot toch maar voor te stemmen. Nieuw is o.m:

- Geen kans bieden aan 'sprinkhanen'
De nieuwe minister van EZ heeft inmiddels meermalen uitgesproken, dat hij niet wil dat Nederlandse ondernemingen worden uitverkocht aan private equity funds die vooral op korte-termijngewin uit zijn. Hij noemde ze sprinkhanen die hier alles komen kaalvreten. Hij heeft dit thema ook op de politieke agenda gezet. Splitsing echter zou daar toch de deur voor open zetten.

- Het CDA in de Tweede Kamer is van standpunt veranderd
De woordvoerder van de grootste regeringspartij, J.Hessels (CDA) heeft op 10 oktober in het blad van de SER ruiterlijk toegegeven, dat hij het oordeel van de validerings-commissie-Kist verkeerd heeft ingeschat. 'Wel mijn grootste blunder', zegt hij letterlijk. Vanwege dat oordeel van Kist stemde het CDA uiteindelijk toch vóór, maar heeft het daar nu spijt van.

- Twijfel aan de grondslag van het wetsvoorstel
De DTe onderzoekt inmiddels of er wel sprake is van kruissubsidiëring (groeps-financiering) tussen netwerkbedrijf en commercieel bedrijf. De nimmer bewezen vóóronderstelling van het wetsontwerp is nu juist dat sprake zou zijn van dergelijke kruissubsidiëring. Dat geeft wel aan dat EZ zich niet meer zo zeker voelt van de aanvankelijke bewering. Het is zelfs de vraag of bedoelde grondslag van het wetsvoorstel nog wel intact is.

- SER wil meer duurzame energie
De SER-Commissie Toekomstige Energievoorziening komt binnen een maand met een antwoord op de vraag van het kabinet: 'Hoe kunnen bedrijfsleven en sociale partners samen met de overheid werken aan de overgang naar een duurzame energie-huishouding?'. Maar splitsen en uitverkopen van de energiebedrijven zou het duurzaamheidsbeleid van de overheid bij de handen afbreken. Wijn zou dan geen goede erfenis op Economische Zaken achterlaten.
De Voorzitters van de Raden van Bestuur van de energiebedrijven Eneco, Essent, NUON en Delta zijn bereid miljarden-investeringen in een duurzame energie-voorziening te doen. Zij hadden hiertoe - op aandringen van de Vakcentrales - een jaar geleden al een intentieverklaring ondertekend. Dat krachtige signaal is door de voorganger van deze minister nooit opgepakt. Afgelopen dinsdag hebben de 4 genoemde Voorzitters van de Raden van Bestuur opnieuw met minister Wijn over hun aanbod overlegd.

- Aandeelhouders willen niet verkopen
De meerderheid van de aandeelhouders en ook bestuurders van de 4 grote energiebedrijven hebben de minister inmiddels expliciet laten weten dat zij niet van plan zijn te privatiseren als zij daar niet toe gedwongen worden, zoals het wetsvoorstel nu wél zou willen.- De Staat kan aandelen overnemen als een provincie toch wil verkopen
De provincie Friesland wil - als enige provincie - van zijn aandelen in (o.a.NUON) af. Ook daarvoor heeft minister Wijn nu een opening gemaakt. Hij schreef op 31 oktober aan de Eerste Kamer: 'ik acht het voorstelbaar dat de staat de eigendom - juridisch en/of economisch - van de elektriciteitsnetten geheel of gedeeltelijk zou verwerven'.
Intussen heeft de provincie Noord-Holland al aangeboden de aandelen NUON van Friesland te willen overnemen. Dus de Staat hoeft er nog niet aan te pas te komen.

- EU heeft geen plannen voor eigendomssplitsing
De Europese Commissie (J.M.Barroso op 13 september en nog recenter mevr. N.Kroes op 29 september) heeft duidelijk gemaakt dat er bij alle overige landen van de EU in het geheel geen tempo in de juridische scheiding van eigendom bij de Europese energiebedrijven zit. Voor het splitsen van het economische eigendom, zoals Nederland nu wil, bestaan bij de EU zelfs nog geheel geen plannen. Wél splitsen zou Nederlandse ondernemingen in een nadelige positie ten opzichte van hun ongesplitste Europese concurrenten brengen.

Al bij al redenen genoeg het wetsvoorstel eerst nog eens te bekijken, vinden de Vakcentrales, en aan meer positieve en innovatieve oplossingen te gaan werken.
------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie:
Nadere informatie bij Jan de Jong (LME) 06 55714524
www.splitsingnee.nl


ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.
 


You may also like...