Premieinkomen Zwitserleven +16% tot euro 1,2 miljard


Dit is een origineel persbericht.

Premie-inkomen Zwitserleven stijgt met 16% van ruim euro 1 miljard tot bijna euro 1,2 miljard

Opnieuw record nieuwe productie van euro 496 miljoen (2005: euro 397 miljoen) (+ 25%)
Genormaliseerde nettowinst stijgt met 13% tot euro 54 miljoen (2006: euro 47 miljoen)
Innovatieve oplossingen collectieve markt vergemakkelijken overstap pensioenfondsen

Cijfers volgens DAP

Amstelveen, 27 maart 2007 Pensioenverzekeraar Zwitserleven realiseerde in 2006 een groei van het premie-inkomen van 16% tot euro 1.196 miljoen (2005: euro 1.035 miljoen). Aan nieuwe productie werd in 2006 een recordbedrag van euro 496 miljoen gerealiseerd. De stijging in nieuwe productie met 25% was grotendeels het gevolg van nieuwe contracten in de collectieve sector en de inzet van nieuwe distributiekanalen. De nettowinst na belasting (exclusief belastingvrijval) nam toe van euro 47 miljoen in 2005 tot euro 54 miljoen in 2006. De nettowinst, inclusief bijzondere baten, steeg van euro 67 miljoen in 2005 naar euro 155 miljoen in 2006.

Toelichting op het resultaat
Het totale premie-inkomen steeg in 2006 met 16% van euro 1.035 miljoen naar euro 1.196 miljoen. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan de positieve ontwikkelingen in de collectieve portefeuille (+ 36%). In de individuele portefeuille trad een daling op (-9%). Gecorrigeerd voor eenmalige effecten liet de individuele portefeuille een bescheiden stijging zien (+1%).
Het beleggingsresultaat steeg met 7% van euro 434 miljoen in 2005 naar euro 466 miljoen in 2006, met name door een hogere interestopbrengst uit obligaties en door de groei van de beleggingsportefeuille.
De totale bedrijfskosten namen met euro 5 miljoen toe tot euro 138 miljoen (2005: euro 133 miljoen). Deze toename werd deels veroorzaakt doordat in 2005 een eenmalige vrijval heeft plaatsgevonden uit de voorziening voor dubieuze debiteuren als gevolg van het sterk verbeterde debiteurenbeheer. Daarnaast lieten de IT uitgaven een lichte stijging zien ten behoeve van innovatieprojecten en stegen de kosten door wetswijzigingen. Efficiencymaatregelen en productiviteitsverbeteringen compenseerden een deel van de kostenstijging.
Het resultaat na belasting (exclusief belastingvrijval) nam toe van euro 47 miljoen in 2005 naar euro 54 miljoen in 2006. Deze stijging is onder meer het gevolg van de groei van de verzekerde portefeuille, het verbeterde technisch resultaat en de gestegen resultaten op beleggingen. In 2006 was er sprake van een vrijval uit de voorziening voor belastingverplichtingen van euro 101 miljoen; in 2005 betrof dit een vrijval van euro 20 miljoen. De nettowinst, inclusief bijzondere baten, steeg hierdoor van euro 67 miljoen in 2005 naar euro 155 miljoen in 2006.
De solvabiliteit van Zwitserleven, berekend op basis van de voor Zwitserleven geldende regeling, is in 2006 wederom verbeterd. Ultimo 2006 was de solvabiliteitspositie 302%, tegenover 272% ultimo 2005.

Ontwikkelingen
In het boekjaar 2006 heeft Zwitserleven voor het eerst volledig als multidistributiebedrijf geopereerd. Zwitserleven bleek in staat om de focus op de klant nog beter in zijn dienstverlening te integreren. Hiervoor is de organisatie ingedeeld in de segmenten Corporate Clients, MKB en Particulier. De toegevoegde waarde van deze aanpak is dat vanuit verschillende invalshoeken naar de behoeften en wensen van klanten wordt gekeken en de dienstverlening hier op wordt afgestemd.
Corporate Clients-markt
In de Corporate Clients-markt, waarin Zwitserleven zich richt op bedrijven met meer dan 250 werknemers, werd in 2006 door zo'n tien nieuwe relaties voor circa euro 200 miljoen aan pensioenreserves bij Zwitserleven ondergebracht. Met de Stichting Pensioenfonds Erven Lucas Bols werd overeenstemming bereikt over de herverzekering van de pensioenverplichtingen van het pensioenfonds door Zwitserleven. Daarnaast maakte Zwitserleven de overdracht mogelijk van de pensioenafspraken van de Stichting Pensioenfonds HBG naar de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (BpfBouw). De constructie waarmee de herverzekerde uitkeringen van Stichting Pensioenfonds HBG werden overgenomen, was uniek in de pensioenmarkt. Zwitserleven biedt pensioenfondsen hiermee een mogelijkheid om gemakkelijker van verzekeraar te veranderen of eventueel te liquideren.
MKB-markt
In de MKB-markt richt Zwitserleven zich op het aanbieden van pensioenoplossingen aan bedrijven tot 250 werknemers. Het afgelopen jaar heeft Zwitserleven in deze markt een aanvang gemaakt met de innovatie van de bestaande producten. Zo is een deel van deze producten gebaseerd op internettoepassingen. Een goed voorbeeld daarvan is het Zwitserleven i-Pensioen, een pensioenregeling voor werknemers waarbij offertes en mutaties volledig via internet gedaan kunnen worden. Met dit product boekte Zwitserleven volop succes in de MKB-markt. Zwitserleven kon diverse nieuwe MKB-bedrijven aan de portefeuille toevoegen.
Particuliere markt
In de particuliere markt richt Zwitserleven zich op consumenten die een vermogen voor later willen opbouwen, bijvoorbeeld met lijfrentes en hypotheken. Daarnaast biedt Zwitserleven Vermogensbeheer particulieren vermogensbeheerdiensten aan. In de particuliere markt verkozen consumenten lijfrenteproducten boven de levensloopproducten van Zwitserleven, mede door de onzekerheid rondom en de complexiteit van de levensloopregeling. Daarnaast liet het aantal verzekeringen dat via het internet bij Zwitserleven werd afgesloten een forse stijging zien. De resultaten van de pilot met de Zwitserleven Advieslounges waren bemoedigend. Met dit distributiekanaal richt Zwitserleven zich op consumenten die rechtstreeks op de sterke merknaam afkomen. Medio 2007 zullen de ervaringen met de advieslounges worden geëvalueerd. Bij bewezen succes wil Zwitserleven in de toekomst meer advieslounges openen. Zwitserleven Vermogensbeheer heeft de dienstverlening aan de particulieren in 2006 uitgebreid, ondermeer door een forse uitbreiding van het aanbod van beleggingsfondsen. Speciaal hiervoor is een samenwerking aangegaan met DWS Investments, de fondsbeheerder van Deutsche Bank, en Vanguard, 's werelds grootste indexfondsmanager. Hun fondsen zijn onder meer onderdeel van de levensloopregeling van Zwitserleven.

Commentaar van Chief Executive Officer Marco Keim:
'In 2006 zijn we verder gegroeid. Niet alleen lieten we een stijging zien van het totale premie-inkomen, maar zijn we ook als organisatie verder versterkt. We zijn in staat gebleken met onze dienstverlening beter op de klantbehoeften in te spelen. Daarvoor zijn we beloond met topposities in diverse klantonderzoeken door intermediairs, werkgevers en consultants. In 2007 willen we deze trend voortzetten. Nadruk zal komen te liggen op innovatie. Door nieuwe producten te introduceren en bestaande producten te verbeteren.'

Noot voor de redactie:
Dit is een persbericht van Zwitserleven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frits Hendrikx, tel: 020-3478923 of e-mail: [email protected]

Zwitserleven is de Nederlandse vestiging van Swiss Life. De jaarcijfers 2006 van Swiss Life zijn vandaag bekendgemaakt door middel van een persbericht. Zie voor meer informatie: www.swisslife.com
Bijlage: Kerncijfers

Kerncijfers

(x euro 1.000.000) 2006 2005
Omzet 1.662 1.469
Uitkeringen eigen rekening 630 1.227
Wijziging overige technische 862 144
voorzieningen eigen rekening
Resultaat na belasting 155 67
Balanstotaal 11.786 10.747
Solvabiliteit
Aanwezige solvabiliteit 1.246 1.040
Vereiste solvabiliteit 413 382
Aantal medewerkers 716 714
per 31 december (fte)

ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.
 


You may also like...