Pure Green werkt met hoogwaardige technologie aan verregaande versnelling stikstofreductie

Pure Green Agriculture, een gevestigd AgTech-bedrijf dat gespecialiseerd is in duurzame landbouwoplossingen, pleit voor een forse versnelling van de toepassing van reeds bestaande innovatieve technieken voor de reductie van stikstofemissie om daarmee de door de agro sector ingezette verduurzaming te versnellen.  

Met gepatenteerde technologie die stikstof effectief verwijdert uit organische afvalstromen, zoals dierlijke mest, werkt Pure Green samen met Nederlandse partners in de agrarische-, biogas sector en met slibverwerkers aan een oplossing, die boeren ondersteunt en tegelijkertijd het milieu beschermt voor toekomstige generaties.V

Voor reductie van zoveel mogelijk stikstofemissie zijn technologisch innovatieve technieken noodzakelijk én beschikbaar, maar het tempo ligt te laag; Het is tijd om voorwaarts te gaan. We hoeven niet te wachten op een generiek (landbouw) akkoord, veel kan nu al samen met de sector gebeuren; De mouwen opstropen en stappen zetten, om met behulp van nieuwe bewezen technologieën de reductie van stikstofemissie vanaf nu al te realiseren; De overheid heeft de verantwoordelijkheid én mogelijkheid om dit proces actief te versnellen en direct en indirect te ondersteunen vanuit verschillende samenwerkingsverbanden (oa. de rijks-, provinciale- en lokale overheid, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en de industriële partners). Pure Green beschikt over bewezen technologie die ammoniak onttrekt uit organische reststromen en CO2-emissie beperkt.  Door gebruik te maken van deze technologie kan Pure Green de ammoniakemissie in Nederland verminderen met 112 KT/ jaar.  Dit proces levert tevens waardevolle, groene, geconcentreerde stikstof mestproducten op, waardoor de circulaire landbouweconomie versneld wordt vormgegeven. Dat komt het hele ecosysteem ten goede.

Pure Green heeft een technologie ontwikkeld die de onttrokken ammoniakale stikstof via micro-organismen in een (schoon en emissieloos) proces verwerkt.

Het resultaat is een vloeibare (groene) organisch verkregen nitraatmeststof die ingezet kan worden om landbouwgewassen te bemesten (dit gebeurt al succesvol in de glas- en tuinbouw in Nederland met Greenswitch en daarbuiten). Het percentage stikstof dat wordt onttrokken aan de mest, ligt boven de 90%. Deze oplossing leidt eveneens tot een forse reductie van de CO2-emissie. De innovatieve- en industriële benadering voor Nederland van deze aanpak van de stikstofcrisis wordt beschreven in bijgaand white paper (www.puregreenagriculture.com/whitepapernl).

De Nederlandse stikstofcrisis vormt een grote maatschappelijke uitdaging, die verder gaat dan alleen de agrarische sector, en vergaande gevolgen heeft voor zowel de huidige- als toekomstige boeren. Om een duurzame toekomst te garanderen, is het van cruciaal belang om deze crisis aan te pakken door ammoniakemissies te verminderen conform de doelstellingen van de Nederlandse overheid, met een reductie van 50%. Pure Green is ervan overtuigd dat dit ambitieuze doel haalbaar is met deze geavanceerde technologie in nauwe samenwerking met de agrarische- en biogas sector en de overheid en overige industriële- en agrarische partners.

De gepatenteerde technologie van Pure Green, die al verschillende jaren in gebruik is in oa. Hardenberg, heeft de mogelijkheid om stikstof te onttrekken uit industriële organische afvalstromen, zoals biogas. Door gebruik te maken van deze technologie kan het bedrijf de ammoniakemissie in Nederland aanzienlijk verminderen met een indrukwekkende 112 KT/ jaar. Bovendien levert dit proces waardevolle groene geconcentreerde stikstofmest producten op, waardoor een circulaire (landbouw) economie ontstaat die zowel het milieu als de landbouwgemeenschap ten goede komt.

“Door de Nederlandse stikstofcrisis frontaal aan te pakken, biedt Pure Green een kans om milieubewust ondernemerschap te versnellen én (internationaal) leiderschap op het gebied van klimaattechnologie en duurzame voedselproductie, aldus Phil van Wakeren, CEO van Pure Green Agriculture. "De technologie, is beschikbaar in Nederland en maakt het mogelijk om stikstof te verduurzamen en vervult een katalysator rol in de reeds ingezette verduurzaming van de agrarische sector. Wat nodig is, is daadkracht om versnelling van de uitrol mogelijk te maken”

Het toepassen van het Pure Green proces reduceert in grote mate de uitstoot van stikstof en CO2. Het bevordert de exporteconomie, ook in buurlanden bestaat de behoefte aan groene stikstof voor hun primaire (industriële) productieprocessen. Daarmee verandert stikstof van een ongewenst bijproduct in een economisch waardevol (export) product aldus Phil van Wakeren. Tevens van belang is, dat organisch materiaal uit oa. de voedselproductie en organische industriële reststromen zo veel mogelijk worden verwerkt waarbij de ammoniakale stikstof wordt onttrokken en daardoor bijdraagt aan een circulaire economie met een breed maatschappelijk draagvlak. De techniek is bewezen. In Hardenberg (Ov) wordt groene stikstof al enige jaren geproduceerd en geleverd aan de land-, glas- en tuinbouw onder meer in het Westland en voor export naar het buitenland.

Meerdere biogasinstallaties zullen kunnen aan sluiten. Het tempo hangt af van de ontwikkeling van de markt. De overheid kan nu al beginnen met de verwezenlijking van stikstofreductie doelstellingen door initiatieven zoals van Pure Green actief te ondersteunen en in samenwerking met de agrarische- en biogas sector verder te versnellen.

Over Pure Green Agriculture

Pure Green Agriculture is een toonaangevend AgTech-bedrijf met hoofdkantoor in Raleigh, North Carolina, VS, onder leiding van de Nederlandse CEO Phil van Wakeren. Pure Green met hoofdactiviteiten in Nederland, richt zich op het ontwikkelen en implementeren van duurzame landbouwoplossingen. Met een focus op innovatie maakt het bedrijf gebruik van geavanceerde technologie om dringende landbouwuitdagingen aan te gaan en tegelijkertijd het milieu te beschermen voor toekomstige generaties. Pure Green Agriculture is wereldwijd actief en zet zich in om boeren mondiger te maken en duurzame voedselproductie te bevorderen. In Nederland is Pure Green actief vanuit de productielocatie in Hardenberg in samenwerking met Nederlandse partners Van Iperen International/ GreenSwitch® oa. in de glas- en tuinbouw voor de levering van hun “groene” kleurloze en geurloze nitraatmeststof.

 You may also like...